Safety School Zone

SEE SOMETHING!
SAY SOMETHING!

LA School Police (213) 625 - 6631